Uutiset

13.12.2017

Tietoa seurojen yhdistymishankkeesta

INFOKIRJE 12.12.2017

Tämän infokirjeen tarkoituksena on taustoittaa Turkulaisten uimaseurojen ÅSK:n ja AUi:n aloittamia
keskusteluja Turkulaisen uintiurheilun kehittämisestä kohti yhteistä päämäärää.
Turkulaisten uimaseurojen nykytila

Olemme molemmissa seuroissa tottuneet erinomaisiin suorituksiin lasten ja nuorten kilpailuissa, näin
on tapahtunut tänäkin vuonna. Tilanne on jatkunut tälläisenä viimeiset 5-10 vuotta, joten voimmekin
kysyä että miksi Turussa ei ole menestyviä aikuisuimareita?

Olemme myös yhtä mieltä siitä, että Turusta pitäisi löytyä kunnon edellytykset niille uimareille, jotka
haluavat panostaa huippu-uintiin kansainvälisellä tasolla. Aikuisuinnista puhuttaessa on uimari eri
tavalla keskiössä kuin jos kyseessä olisi lapsi tai nuori. Tämä johtuu sitä, että kypsempi uimari on
tietoisempi itsestään ja tavoitteistaan. Psyykkinen tuki yhdistettynä aikuisuimarille parhaiten sopiviin
harjoittelumenetelmiin sekä olosuhteisiin on olennaista ja tämä aiheuttaa vaatimuksia
yksilöllisemmälle harjoittelulle sekä valmennussuhteeseen.

Pienelle seuralle näistä vaatimuksista suoriutuminen on hankalaa johtuen esimerkiski pienestä
valmentajien lukumäärästä, joka rajoittaa vapausasteita valmennuksessa. ÅSK on hiljattain
perustanut TOP-teamin seuran parhaille ja motivoituneille uimareille. Seuran tarkoituksena on
tarjota mahdollisuudet niille uimareille, jotka tosissaan haluavat panostaa uintiin huipputasolla.
Tämä voisi sisältää erityisiä leirejä ennen kansainvalisiä uintikilpailuja. On huomattu, että ÅSK:n
kokoisessa seurassa tälläisten leirien järjestäminen on hyvin hankalaa, koska valmentajia tarvitaan
kotona hyvätasoisen valmennuksen takaamiseksi myös siellä. Tästä syystä käytännössä toistaiseksi
TOP-teamin toiminta tulee rajoittumaan tiettyyn taloudelliseen tukeen.

Totuuden nimissä on sanottava, että nykymuodossa ei kummallakaan Turkulaisella uimaseuralla ole
edellytyksiä tuottaa uimareita kansainväliselle tasolle ja tämä on perussyynä sille, että seurat ovat
aloittaneet yhdessä pohdinnan siitä, että mitä asialle voitaisiin tehdä.

Löytyykö ratkaisu seurojen yhdistämisestä?

Edellä mainittujen syiden perusteella on ilmeistä, että seurojen pienuus on niiden taustalla ja on
luonnollista ajatella yhdistymistä ratkaisuna tähän. Mitkä ovat tällöin edut, haitat ja mahdolliset
riskit? Asetetulla tunnusteluryhmällä ei ole vielä tässä vaiheessa vastauksia ko. kysymyksiin, mutta
jotta ylipäätään tunnusteluja kannattaa tehdä on ilmeistä, että yhdistymisessä nähdään etuja. Tähän
mennessä olemme tunnistaneet seuraavat edut:

1) Suuremmassa seurassa uimareille voidaan tarjota tosiasiallisesti polku uimakouluista aina
aikuiseliittitasolle. Aikuiseliittitasolla katsotaan kuuluvan 19 – 30 vuotiaat uimarit. Nykytilassa
polku päättyy käytännössä ”ylioppilasikään”, jolloin useimmat uimarit ovat lopettaneet
uintiharrastuksen.

2) Yleisesti ottaen on koettu, että Turkuun on vaikeaa saada valmentajia. Olemme huomanneet,
että huhut seurojen yhdistymisestä ovat aiheuttaneet suurta mielenkiintoa ympäri Suomen.
Tämä ei tarkoita sitä etteikö seurojemme nykyisille valmentajille olisi paikkaa uudessa
seurassa, mutta voimme todeta että laaja-alaista ja uusia ajatuksia sisältävää osaamista
tullaan tarvitsemaan.

3) Suuremmassa seurassa on olemassa mahdollisuus organisoitua tavalla, joka muistuttaa
asiantuntijaorganisaatiota erotuksena pienseuroihin jotka toimivat parhaiten ylhäältä alas
johdettuna. Näin ollen voitaisiin hyötyä paremmin kaikesta saatavilla olevasta osaamisesta.

4) Suurempi seura on selvästi houkuttelevampi ulkoisten yhteistyötahojen silmissä. Seuran
neuvotteluasetelmat paranevat huomattavsti sen ollessa suuri.

5) Uintiseurana olemme hyvin riippuvaisia ulkoisista tahoista, kuten esim. Turun kaupungista.

Ulkoisten tahojen näkökulmasta on yksinkertaisempaa toimia yhden suuren seuran kanssa,
joka antaa edellytykset lähemmälle yhteistyölle. Tämä voi tarkoittaa esim. Suurempaa
vastuuta uimakouluista ja kursseista perheille ja kouluille.

ÅSK:n syyskokouksessa kuultiin useita hyviä kysymyksiä joihin ei yhdistymistunnustelujen tässä
vaiheessa ole vielä vastausta. Mikä on ilmeistä on se, että kaikissa muutoksissa on kaksi puolta. Jotta
voi pyrkiä kohti jotain uutta ja parempaa on jätettävä jotain vanhaa taakseen.

Kun, nyt käännämme katseemme kohti tulevaa on hyvä nähdä mahdollisimman kauas ja nostaa katse
normaalia korkeammalle. On totta, että kaksi seuraa samassa kaupungissa mahdollistavat
keskinäisen kilpailun ja kilpailu puolestaan kehittää toimintaa. Tämä koskee erityisesti lapsia ja
nuoria, mutta isommassa kuvassa voidaan ajatella suurempaa Turkulaista uimaseuraa, joka
houkuttelisi vanhempia uimareita, jotka haluaisivat yhdistää uinnin ja opiskelun. Paikallisen kilpailun
asemesta voisimme nostaa profiiliamme ja kilpailla muiden Suomalaisten seurojen kanssa
kansallisesti. Uimareiden lisäksi voisivat myös ne, jotka haluavat yhdistää valmentamisen ja opiskelun
olla mukana seuran toiminnassa. Tällä pystyisimme helpottamaan kroonista valmentaja- ja
kurssivetäjäpulaa.

Yhdistymisessä emme näe välitöntä tarvetta muuttaa lasten ja nuorten valmennusta, mutta on
ilmeistä, että suuremmassa seurassa meillä on paremmat mahdollisuudet tehdä ryhmäjaot tavalla,
jossa samantasoiset uimarit voisivat harjoitella samassa ryhmässä hyödyttäen itse uimareita.
Toivomme myös, että tulevaisuuden menestyksekkäät uimarit toimisivat esikuvina ja inspiraation
lähteenä nuoremmille uimareille.

On myös totta, että toimintaa rajoittavat kaupungin tarjoamat tilaresurssit, mutta tunnusteluissa
tulemme selvittämään, että miten ko. resurssien käyttöä voitaisiin optimoida.

Seuran hallituksen tärkein tehtävä on jatkuvasti kehittää seuran toimintaa. ÅSK:n ja AUi:n hallitukset
ovat yhdessä todenneet, että emme voi jatkaa tilanteessa jossa Turku ei voi tarjota riittäviä
mahdollisuuksia niille uimareille, jotka tosissaan haluavat panostaa uintiuraan ja kansainväliseen
menestykseen.

Olemme molemmissa seuroissa yksimielisiä, että tämä puute pitää ottaa tosissaan ja siihen pitää
löytää ratkaisu. Olemme keskustelleet syvemmästä yhteistyöstä vaihtoehtoisena ratkaisuna, mutta
tällöin on nähty, että suurimmat hyödyt jäisivät silloin saavuttamatta.

Haluamme nyt keskittyä tekemään mahdollisimman kattavan selvityksen seurojen yhdistymisestä,
jotta meillä on perusteet päätöksille, jotka taas tehdään seurojen jäsenten toimesta.

Yhteinen visiomme on, että voisimme tulevaisuudessa seurata menestyksekkäiden Turkulaisten
uimareiden edesottamuksia kansainvälisillä uintiareenoilla.

INFOBREV 12.12.2017

Avsikten med det här infobrevet är att belysa bakgrunden till att sim föreningarna i Åbo, ÅSK och AUi
har påbörjat diskussioner för att utveckla simsporten i Åbo mot gemensamma mål.
Situationen hos Åbos sim föreningar just nu

Vi har i bägge föreningarna vant oss vid utmärkta framgångar i barn- och ungdomstävlingar, så även i
år. Så här har situationen varit under de senaste 5-10 åren, och detta faktum ger anledning till att
ställa frågan varför vi i Åbo saknar framgångsrika vuxna tävlingssimmare?

Vi är i bägge föreningarna ense om att det i Åbo bör finnas ordentliga förutsättningar för de simmare
som vill satsa på att bli elitsimmare på internationell nivå. När det gäller vuxenträning, ställs
simmaren på ett annat sätt i centrum än då det gäller barn och ungdomar. Detta eftersom den
mognare simmaren är betydligt mera medveten om sej själv och sina målsättningar. Mentalt stöd
kombinerat med att söka de träningsmetoder som passar bäst är väsentligt för den vuxna simmaren,
och detta ställer krav på en mera individuell träning och nära förhållande till tränaren än på yngre
nivåer.

Att möta dessa krav är för en liten förening inte möjligt, främst beroende på att ett litet antal tränare
kraftigt begränsar frihetsgraderna i verksamheten. ÅSK har nyligen grundat ett TOP-team för speciellt
goda och motiverade simmare. Meningen är att föreningen på bästa möjliga sätt skall skapa
förutsättningar och förhållanden för dem som på allvar vill satsa på simning på hög nivå. Detta kunde
innebära speciellt anpassade läger inför internationella stortävlingar. I detta skede kan det
konstateras att det för en förening i ÅSK:s storlek är mycket svårt att praktiskt förverkliga ett sådant
läger till exempel på grund av att tränaren för detta läger samtidigt behövs på hemmaplan för att
säkra en god nivå där. Tills vidare kommer därför TOP-teamet i praktiken på sin höjd att kunna njuta
av visst ekonomiskt stöd.

Ärligt sagt, i dagens läge har varken ÅSK eller AUi de förutsättningar som krävs för att lyfta vuxna
simmare till en internationell nivå, och detta är grundorsaken till föreningarna tillsammans börjat
fundera på vad som kunde göras åt saken.

Ligger lösningen i sammanslagning av föreningarna?
Eftersom det är uppenbart att orsaken till ovan beskrivna problematik ligger i föreningarnas litenhet,
är det naturligt att betrakta sammanslagning som en lösning. Vilka är då fördelarna, nackdelarna och
eventuella risker? Den tillsatta utredningsgruppen har inte ännu i detta skede svar på dessa frågor,
men för att det överhuvudtaget skall finnas orsak till att utreda saken, bör väsentliga fördelar finnas i
sikte. Hittills har vi identifierat följande fördelar:

1) I en större förening kunde man förverkliga en stig för simmaren som når hela vägen upp till
elitsinivå för vuxna. Med detta avses simmare i åldern 19-30 år. I nuvarande läge tar stigen
slut när simmaren nått ”studentålder” vilket har lett till att en stor del av simmarna slutat
här.

2) Det har alltid upplevts som svårt att i tillräcklig grad locka tränare till Åbo. Vi har kunnat
notera att ryktet om att en storförening eventuellt skulle grundas, har väckt stort intresse
bland tränare runtom i landet. Med detta vill vi inte säga att det inte skulle finnas plats för
våra nuvarande tränare i den nya föreningen, men vi välkomnar mångsidigt kunnande och
nya tankar.

3) I en större förening finns det möjlighet att organisera sej på ett sätt som mera påminner om
den organisation som används i expertorganisationer, till skillnad från toppstyrda
organisationer som fungerar bäst i små föreningar. På så sätt kan man bättre på alla plan
utnyttja den kompetens som finns tillhanda

4) En större förening är betydligt mera attraktiv på marknaden när det gäller att hitta externa
samarbetsparter. Föreningens förhandlingsläge förbättras avsevärt då föreningen är stor
vilket gynnar föreningen ekonomiskt.

5) Som simförening är vi mycket beroende av utomstående aktörer såsom tex Åbo Stad. Ur de
lokala aktörernas synvinkel är det mycket enklare att förhålla sej till en stor förening, vilket
ger förutsättning till ett närmare samarbete på sikt. Detta kan innebära att föreningen får ett
större ansvar då det gället tex simskolor och kurser för familjer och skolor.

På ÅSK:s höstmöte ställdes många bra frågor, som det ännu i detta skede av utredningsarbetet inte
fanns svar på. Det som dock kommer att stå klart, är att alla förnyelser alltid har två sidor, för att
kunna eftersträva något nytt och bättre, måste man kunna lämna något gammalt efter sej.

När vi nu blickar framåt, är det bra att för att se möjligast långt, lyfta upp blicken lite mera än vanligt.
Det är sant, att två föreningar i en stad bringar konkurrens och att konkurrens utvecklar
verksamheten. Detta är speciellt förståeligt när det är frågan om barn och ungdomar, men i ett
större perspektiv kunde man tänka sej en framstående Åbo-förening som lockar lite äldre simmare
som vill kombinera simning med studier. Istället för att vi nu konkurrerar inom Åbos gränser, kunde
vi lyfta profilen och konkurrera med finska föreningar nationellt. Förutom simmare kunde vi då också
locka studeranden som vill jobba med simning vid sidan av studierna och på så sätt råda bot på
bristen på skolare och kursdragare.

I sammanslagningen ser vi inget akut behov av att ändra på träningen då det gäller barn och
ungdomsgrupperna, men det står klart att man i en större förening har bättre möjlighet till att göra
en gruppindelning enligt simmare på samma nivå, vilket gynnar simmarna i gruppen. Vi hoppas också
på att framtida framgångsrika simmare skall stå som förebild och inspiratörer för kommande
juniorer.

Det är också sant att verksamheten begränsas av de utrymmesresurser som staden erbjuder, men vi
kommer i utredningen att göra en beräkning på i vilken grad det finns utrymmer för optimering av
utnyttjandegraden.

Det är styrelsens främsta uppgift att ständigt utveckla föreningen. Styrelserna i ÅSK och AUi har
konstaterat att vi inte kan vara tillfreds med en situation där man i Åbo inte kan erbjuda tillräckliga
förutsättningar för simmare som önskar satsa på si karriär och internationell framgång. Vi är i bägge föreningarna eniga om att bristen bör tas på allvar och att vi vill finna en lösning. Vi har
diskuterat ett tätare samarbete mellan föreningarna som en alternativ lösning, men då kunnat
konstatera att vi då gick miste om en stor del av de övriga fördelar som skulle uppnås.

Vi vill nu koncentrera oss på att göra en möjligast omfattande utredning som grund för kommande
beslut i frågan, som skall tas av föreningarna medlemmar.

Vår gemensamma vision är att vi i framtiden skall kunna följa Åbo simmares framgångar på de
internationella arenorna.

Staffan Lindberg
Puheenjohtaja

Uutiset