Uutiset

8.3.2018

Tiedote turkulaisten uimaseurojen yhdistymistunnusteluista

Aurajoen Uinti ry ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku rf ovat syksystä 2017 lähtien tarkastelleet mah-dollisuutta seurojen toimintojen yhdistämiseksi ja uuden turkulaisen uintiurheiluseuran perustamiseksi. Tehdyn selvittelyn tuloksena seurojen hallitukset ovat päätyneet jatkamaan uuden seuran perustamiseksi tähtäävää työtä.

Molempien seurojen hallituksissa nähdään välttämättömäksi tehdä ennakkoluulottomia ja rohkeitakin ratkaisuja turkulaisen uintiurheilun kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Jo tehtyjen selvitysten, sekä jäse-nistöltä saadun palautteen perusteella, seurojen hallitukset ovat päättäneet entisestään tiivistää hyvää yh-teistyötään mm. valmennuksen, kilpailujen järjestämisen ja kurssitoiminnan järjestelyiden osa-alueilla. Yhteistyön tiivistäminen alkaa välittömästi ja jatkuu ainakin vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen on yh-teenvedon aika ja perusteellisen harkinnan paikka varsinaisen toimintojen yhdistämisen suhteen.

Uintiurheilun kehittäminen Suomessa ei ole pelkästään Uimaliiton vastuulla, vaan kehitystyötä on teh-tävä myös paikallistasolla. Haluamme kantaa vastuumme uintiurheilun kehitystyössä ja päästä tilantee-seen, jossa Turku on kaikilla mittareilla mitattuna nykyistäkin merkittävämpi suomalaisen uintiurheilun suurkaupunki ja meillä on yksi laadukasta ja mielekästä toimintaa tarjoava, huippu-urheiluun tähtäävä uintiurheilun monilajiseura.

———————————————————

Aurajoen Uinti ry och Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku rf har sedan hösten 2017 sett på möjligheten att föreningarnas verksamhet kunde sammanslås genom grundande av en ny förening. Som ett resultat av den utredning som gjorts, har bägge föreningarnas styrelser beslutat att fortsätta arbetet med målsätt-ningen att en ny förening grundas.

Styrelserna i bägge föreningarna ser det som nödvändigt att göra fördomsfria och modiga beslut till för-mån för simsporten i Åbo på lång sikt. Baserat på redan utfört arbete, samt på den respons vi fått från medlemmarna, har föreningarnas styrelser beslutat att ytterligare stärka föreningarnas goda samarbete gällande bl.a. träning, tävlingsarrangemang samt kursverksamheter. Utvecklande av samarbetet påbörjas omedelbart och fortgår åtminstone till slutet av år 2018, varefter erhållna erfarenheter sammanfattas och en ny utvärdering gällande en sammanslagning av verksamheterna görs.

Då det gäller utvecklande av simsporten i Finland, ligger ansvaret inte enbart hos Simförbundet, utan utvecklingsarbetet bör ske även på lokal nivå. Vi vill ta vårt ansvar i denna fråga, och uppnå ett läge, där Åbo med alla mått mätt, ännu mera än nu, räknas till Finlands metropoler när det gäller simsport och där vi kan visa upp en förening som erbjuder högklassig, meningsfull och mångsidig verksamhet med sikte på toppnivå.

Staffan Lindberg
Puheenjohtaja/Ordförande, ÅSK

Pekka Aaltonen
Puheenjohtaja, AUi Puheenjohtaja

Uutiset